Regulamin Sprzedaży PPH „KILIAN” Ireneusz Kilian

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin Sprzedaży, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady składania zamówień na towary Producenta, warunki realizacji zamówień, warunki dostawy, warunki płatności, zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty. Wprowadzone zmiany nie będą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień pod warunkiem, że nie zaistnieją istotne, nieoczekiwane zdarzenia losowe w trakcie realizacji zamówienia.
 3. Klient jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 2 DEFINICJE

Wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

– dowód zakupu – faktura, paragon

– Klient – podmiot zamawiający towar Producenta

– miejsce wydania rzeczy – siedziba Producenta

– moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie,

– płatność – metoda dokonania przez Kupującego zapłaty za przedmiot umowy i dostawę,

– Producent – PPH „KILIAN” Ireneusz Kilian jest przedsiębiorstwem osoby fizycznej prowadzonym na podstawie wpisu do CEIDG z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 92-228, Łódź) przy ul. Czechosłowackiej 39, NIP 7280125314, REGON 004332383.

– przedmiot umowy – zamówione przez Klienta towary wraz z opcjonalną usługą dostawy,

– termin realizacji zamówienia – liczba dni roboczych przeznaczona na realizację zamówienia,

– towar – produkty oferowane do sprzedaży przez Producenta i sprzedawane przez Producenta na podstawie umowy łączącej go z Klientem,

– wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna towaru w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny,

– zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone Producentowi, określające jednoznacznie: towar i jego ilość, sposób dostawy, ewentualne niestandardowe wymagania, forma płatności, wysokość płatności, adres dostawy.

§ 3 WARUNKI ZAMÓWIEŃ, SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia są przyjmowane na piśmie w siedzibie Producenta, za pośrednictwem faksu lub za pośrednictwem poczty email. Zamówienia za pośrednictwem faksu i poczty email można składać każdego dnia przez całą dobę, jednak ich realizacja następuje wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, natomiast zamówienia osobiste można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia (jest podanie pełnych i prawidłowych danych Klienta na zamówieniu (pełnej nazwy, adresu siedziby, numeru NIP, numeru telefonu, adresu poczty email).
 4. Jeżeli zamówienie jest dokonywane przez inne osoby upoważnione do dokonania zamówienia w imieniu przedsiębiorcy (osoba upoważniona), konieczne jest również dołączenie kopii stosownego pełnomocnictwa. W przypadku dokonania zamówienia w imieniu przedsiębiorcy przez osobę upoważnioną bez dołączenia pełnomocnictwa, osoba ta będzie uważana przez Producenta za właściwie umocowanego przedstawiciela przedsiębiorcy.
 5. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru w magazynie Producenta lub czasu potrzebnego do wyprodukowania zamówionego towaru. Czas realizacji zamówienia podany jest każdorazowo przez Producenta w warunkach przyjęcia zamówienia, przy czym Producent zastrzega sobie możliwość opóźnienia wykonania przyjętego zamówienia o maksymalnie 30 dni, na co Klient wyraża zgodę. W przypadku wystąpienia szczególnego zdarzenia/ siły wyższej Producent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia.
 6. W przypadku zalegania przez Klienta z płatnością za poprzednie zamówienia, Producent może odmówić realizacji kolejnych zamówień lub odmówić wydania towarów sprowadzonych na magazyn na zamówienie Klienta, aż do zapłaty pełnej kwoty zadłużenia.
 7. Umowa o treści określonej w Regulaminie zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy ani jej rozwiązania. Umowa może ulec rozwiązaniu wyłącznie na skutek zgodnych oświadczeń woli Klienta i Producenta.
 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.
 9. Wszystkie ceny podawane są netto w złotych polskich lub w walucie obcej i powiększone będą o należny podatek VAT.
 10. Klient może składać zamówienia na warunkach standardowych oraz niestandardowych:

Cechy zamówień standardowych:

– Różnica w kolorze pomiędzy przedstawionym wzorem a wykonanym zamówieniem (wybarwionym wsadem lub poszczególnymi partiami barwiarskimi) będzie mierzona według systemu DATA color do 1,5.

– Tolerancja masy +/- 10%
– Tolerancja szerokości +/- 10%

– Kurczliwości przy praniu wodnym w temp. 30 ° +/- 10%
– Trwałości wybarwień CO, PES 2/3
– Tarcie suche i mokre CO, PES 2/3

Cechy zamówień niestandardowych:

– Klient jest zobowiązany przekazać w formie pisemnej lub na adres e-mail wszystkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

– łączenia różnych kolorów towaru w jednym wyrobie lub z innymi rodzajami surowców,
– oczekiwanej trwałości wybarwień na pranie wodne, suche, pot, tarcie suche i mokre z uwzględnieniem rodzajów dzianin lub tkanin, z którymi będzie łączony towar zamówiony, w tym z podaniem rodzajów włókien,
– wymaganego poziomu kurczliwości na pranie mokre lub parowanie, pranie chemiczne,
– wymaganego poziomu wykończenia antypillingowego i metody badania
– użytkowania wyrobów gotowych w szczególnych warunkach,
– stosowania niedozwolonych barwników,
– szczególnego nawijania lub pakowania towaru;
– wystawienia świadectwa jakości/atestu.

§ 4 WARUNKI DOSTAWY, ZASADY DOTYCZĄCE TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA TOWARÓW

 1. Dostawa produktu odbywa się w wybrany i określony przez Klienta sposób.
 2. Klient zobowiązany jest odebrać we własnym zakresie i na własny koszt zamówione towary.
 3. Klient może odebrać osobiście towar z magazynu Producenta bądź skorzystać z usług firmy kurierskiej/spedycyjnej wskazanej przez Producenta. Klient może również odebrać towar za pośrednictwem wybranej przez siebie firmy kurierskiej/spedycyjnej.
 4. Jeśli zamówienie obejmuje również zapewnienie dostawy przez Producenta będzie ona zrealizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej. Cena dostawy zostanie określona w przyjęciu zamówienia. Firma świadcząca usługi spedycyjne jest firmą niezależną od Producenta i jej usługi spedycyjne podlegają regulaminom spedytora. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem firmy kurierskiej i ewentualne wydłużenie czasu dostawy ponad określony w warunkach przyjęcia zamówienia oraz za ewentualne uszkodzenie towaru.
 5. Producent pakuje towary co do zasady w pojedynczą folię. Na specjalne życzenie Klienta towar może być zapakowany w podwójną folię i dodatkowo zabezpieczony taśmą. Belki towaru posiadają etykiety pozwalające na ich identyfikację.
 6. W momencie pokwitowania odbioru towaru, na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem, użytkowaniem, utratą czy uszkodzeniem.
 7. Produkt pozostaje własnością Producenta do uiszczenia całej ceny sprzedaży.
 8. Osoba odbierająca towar, przed pokwitowaniem odbioru jest zobowiązana do jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym w obecności pracownika Producenta lub kuriera, w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy spedycyjnej. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń osoba odbierająca produkt zobowiązana jest do sporządzenia protokołu braków/uszkodzeń w obecności pracownika Producenta lub kuriera przekazującego produkt i niezwłocznego poinformowania Producenta pisemnie lub za pośrednictwem poczty email. Wszelkie roszczenia zgłoszone po pokwitowaniu odbioru lub zgłoszone niezgodnie z powyższym postanowieniem mogą nie zostać uznane przez Producenta jako zasadne.
 9. Magazynowanie/przechowywanie i transport towarów powinien odbywać się w pozycji poziomej.
 10. Pomieszczenia magazynowe muszą być suche i przewiewne, a nadto powinny być w nich zapewnione warunki świetlne: równomiernie rozproszone światło. Towary nie mogą być narażone na intensywne działanie promieni słonecznych lub innego światła oraz wilgoci.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Płatność ceny za towar może być dokonana gotówką/przelewem bankowym, zgodnie z informacją podaną w przyjęciu zamówienia, na podstawie faktury VAT.
 2. Faktura zostanie przekazana klientowi osobiście bądź będzie wysłana mailem na wskazany przez Klienta adres lub dołączona do belki wysyłanego towaru.
 3. Nowi Klienci są zobowiązani do płatności za zamówiony towar w terminie wskazanym w akceptacji zamówienia. Od nowych klientów Producent może wymagać dokonania przedpłaty na zamówiony towar. Wysokość przedpłaty zostanie ustalona miedzy Stronami i wskazana w akceptacji zamówienia. W związku z przedpłatą Producent wystawi fakturę proforma.
 4. W przypadku uzależnienia realizacji zamówienia od dokonania przedpłaty Producent przystąpi do realizacji zamówienia pod warunkiem uznania konta bankowego Producenta pełną kwotą przedpłaty.
 5. Podstawą do zapłaty jest faktura VAT. Płatność będzie wymagalna w terminie określonym w fakturze VAT bądź fakturze proforma.
 6. Klient składając zamówienie upoważnia Producenta do wystawienia faktury VAT/faktury proforma bez jego podpisu./ Podpis na fakturze zakupu jest jednocześnie potwierdzeniem otrzymania towaru.
 7. Za opóźnienie w płatności Producent będzie upoważniony do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej, jak również do obciążenia Klienta pełną kwotą kosztów dochodzenia zapłaty należności, w tym w szczególności kosztami windykacji, wezwań oraz kosztami sądowymi i urzędowymi.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za towar jest wyłączona, poza wypadkami opisanymi poniżej. Odpowiedzialność Producenta jest ograniczona do wartości zamówienia objętego reklamacją.
 2. Klient ma obowiązek zbadania towaru po jego odbiorze. W przypadku widocznych wad jakościowych bądź wad ilościowych Klient ma obowiązek powiadomić Producenta o wadzie, składając reklamację w zakresie zakupionego towaru w ciągu 7 dni od daty jego odbioru. W przypadku innych wad Klient ma obowiązek ich zgłoszenia nie później niż w terminie 30 dni od daty odbioru towaru.
 3. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar ma wady Producent zapewnia, w uzgodnionym z Klientem terminie, wymianę towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady. Jeżeli wymiana towaru bądź usunięcie wady nie jest możliwe, nastąpi odpowiednie obniżenie ceny zakupu towaru lub odstąpienie od umowy (zwrot towaru). Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. W okolicznościach wskazanych powyżej Klient składa na piśmie reklamację wraz z paragonem/fakturą VAT.
 5. Zwrot zakupionego towaru następuje na adres Producenta który pokrywa koszty dostarczenia towaru w przypadku uznania zasadności reklamacji.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.
 7. Producent może nie uznać reklamacji Klienta w sytuacji, gdy wada towaru jest następstwem niedopełnienia wymagań Producenta w zakresie transportu, magazynowania towarów bądź niespełnienia innych zaleceń Producenta.
 8. W sytuacji braku możliwości wymiany towaru na wolny od wad w terminie uzgodnionym między Stronami bądź niemożności usunięcia wady Producent przekaże informacje o tym Klientowi mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Klienta może w tym wypadku nastąpić odpowiednie obniżenie ceny bądź zwrot towaru przy jednoczesnym zwrocie uiszczonej ceny.

§ 7 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ireneusz Kilian Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KILIAN” EKSPORT-IMPORT jest przedsiębiorstwem osoby fizycznej prowadzonym na podstawie wpisu do CEIDG z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 92-228, Łódź) przy ul. Czechosłowackiej 39, NIP 7280125314, REGON 004332383, mail: kilian@kilian.pl
 2. Administrator wskazuje, iż mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane Państwa będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem.
 4. Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.
 6. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Państwa odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: banki, operatorzy płatności, kurierzy i operatorzy pocztowi, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu.
 8. Z uwagi na to, że Administrator dokonuje sprzedaży towarów na całym świecie, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do prawidłowego wykonania umowy zakupu towaru, w tym postępowania reklamacyjnego, a także wynikającego z przepisów podatkowych.
 10. Dane, w zakresie wynikającym z przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń i z przepisów podatkowych będą przetwarzane przez okres 6 pełnych lat od roku zakupu.
 11. Przysługuje Państwu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:
 12. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
 13. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Państwa szczególną sytuacją.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin stanowi integralną część umowy zakupu towaru u Producenta.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
 3. Adres podany przez Klienta na zamówieniu będzie adresem wiążącym dla Producenta do wszelkich doręczeń. Klient jest zobowiązany poinformować Producenta o każdej zmianie adresu pod rygorem poniesienia negatywnych skutków naruszenia tego obowiązku.
 4. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umów sprzedaży między Producentem a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. Jeśli jednak nie zakończą się polubownie, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Producenta
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Data wejścia w życie 01.05.2019